Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
You are here:úvod»KPSS Jesenicko»Dokumenty

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /var/www/clients/client3/web3/web/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Dokumenty

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017 (dále jen komunitní plán) je zpracován metodou komunitního plánování a je živým dokumentem, který reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. Existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

Příloha č.1 - žádost o změnu v komunitním plánu

Příloha č.2 - tabulka opatření

Příloha č.3 - změna ve stavajícím opatření

Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících na Jesenicku pro roky 2014 až 2017

Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících na Jesenicku pro roky 2014 až 2017

Pravidla pro připomínkování včetně připomínkovacího formuláře

 Pravidla pro sběr a zapracování připomínek k návrhu 3. Komunitního plánu sociálních služeb a služeb návazných na Jesenicku pro roky 2014 – 2017 byla schválena řídící skupinou KPSS Jesenicko takto:

  • Pro uplatnění připomínky je nutné vyplnit „Připomínkovací formulář 3. Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Jesenicku pro roky 2014 - 2017“. Připomínky podané jinou formou nebudou akceptovány. Tento formulář bude spolu s vytištěnými návrhy 3. komunitního plánu sociálních služeb a služeb návazných k dispozici na všech sběrných místech pro připomínky (v Informačním centru Jesenicka, v budově MěÚ Jeseník na ul. Karla Čapka 1147 – na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Návrh 3. komunitního plánu i formulář budou rovněž k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách kpj.mujes.cz .
  •  Všechny došlé připomínky budou evidovány v knize připomínek, která bude uložena u Bohumily Ptáčkové (Karla Čapka 1147, kanc. 436, tel. 584 498 414, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), manažera komunitního plánování sociálních služeb KPSS Jesenicko. V knize připomínek bude rovněž uvedeno, zda byla daná připomínka zapracována či nikoli včetně zdůvodnění.
  • Schvalování a zapracování připomínek bude probíhat podle předem daných pravidel, viz. tabulka níže.
  • Každý občan, který podá připomínku, má právo na informace o tom, jak bylopřipomínkou naloženo.
  • Řídící skupina KPSS Jesenicko dne 28.11.2013 schválila následující rozdělení připomínek a tomu odpovídající rozdělení kompetencí pro rozhodování o zapracování či nezapracování připomínky toho kterého typu do finální verze plánu:

TYP PŘIPOMÍNKY

ROZHODUJE

Připomínky, které navrhují změnu formulace názvu opatření

Příslušná pracovní skupina

Připomínky, které navrhují dílčí změny některého opatření (např. finanční zajištění, realizátor, termín apod.)

Příslušná pracovní skupina

Připomínky navrhující zrušení nebo přidání celého opatření

Řídící skupina

Připomínky, které nesplňují formální náležitosti uvedené v bodě 3 důvodové zprávy (anonymní, na špatném formuláři či vztahující se k analýzám)

Řídící skupina

Připomínky navrhující zrušení nebo přidání celého cíle

Řídící skupina

 

O připomínkách, které jsou v kompetenci pracovních skupin či Řídící skupiny, se rozhoduje podle Jednacího řádu řídící a pracovních skupin, které byly schváleny Řídící skupinou KPSS Jesenicko dne 2.10.2007.

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 – 2013 (dále jen komunitní plán) je zpracován metodou komunitního plánování a je živým dokumentem, který reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. Existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013

„Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013“ má střednědobý charakter a jeho časová platnost se překrývá s programovacím obdobím strukturálních fondů. V první části dokumentu je obecná charakteristika oblasti. Za ní následuje vize systému sociálních služeb a výstupy z jednotlivých pracovních skupin. U každé pracovní skupiny je uvedeno její složení, SWOT analýza sociálních služeb dle cílových skupin a prioritní oblasti udržení a rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících. Jednoznačnou prioritou je udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb. Dokument v sobě obsahuje celý komplex potřebných služeb od pečovatelské služby přes domovy pro osoby se zdravotním postižením až po azylové domy.

I když prioritou aktualizovaného komunitního plánu je zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb, ukazuje se, že zejména v oblasti návazných služeb (např. potřeba záchranného systému, podpora domácí ošetřovatelské péče apod.) a informovanosti o sociálních službách existuje potřeba rozvoje, který by mohl napomoci k jejich lepšímu fungování. Z potřeb z oblasti sociálních služeb se v komunitním plánu opakovaně objevuje potřeba domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí a dalšími typy stařeckých demencí, potřeba podpory samostatného a skupinového bydlení uživatelů v jejich přirozeném prostředí pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením na Jesenicku a několik dalších. Z podnětu komise pro rodinu a sociální věci byla do komunitního plánu zapracována také oblast podpory rodiny, která v sobě obsahuje jak zachování stávajících nástrojů podpory rodiny, tak další rozvojové cíle na podporu vícegenerační rodiny.

Analýza struktury a financování sociálních služeb 2010

V rámci aktualizace komunitního plánu sociálních služeb  na  Jesenicku byla zpracována Strukturální a finanční analýza sociálních služeb. V této analýze lze nalézt strukuru sociálních služeb v letech 2008 a 2009 a její dělení dle různých kritérií (forma poskytování, typ zřizovatele apod.). Zároveň obsahuje také finanční analýzu, která sleduje strukturu financování sociálních služeb v letech 2008 a 2009. Nabízí tak poměrně zajímavý vhled do oblasti sociálních služeb v regionu Jesenicka. Více naleznete v příloze.

Sociálně demografická analýza okresu Jeseník 2010

V rámci aktualizace komunitního plánu vznikla jako jeden z podkladových materiálů Sociálně demografická analýza sociálních služeb. Lze v ní nalézt základní statistická a demografická data, která charakterizují stav a výoj situace v regionu.

Monitoring KPSS Jesenicko červen 2008

V rámci naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 vznikl závazek k informování veřejnosti o jeho naplňování. Kromě toho jasně vyvstala potřeba monitorovat plánované aktivity, aby v případě neplánovaných obtíží se mohlo pružně reagovat. Nyní si můžete stáhnout hodnocení naplňování Komunitního plánu za období září 2007 až červen 2008.

Za kým jít - průvodce sociálním systémem

Město Jeseník vydalo aktualizovaného průvodce sociálním systémem "Za kým jít", který byl sestaven dle aktuálních změn a je platný od 1.1.2009. V brožure lze najít informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), příspěvek na péči a dávky pro těžce zdravotně postižené. Dále informace o důchodovém a nemocenském pojištění, službách a činnostech úřadu práce, dávkách státní sociální podpory a základní informace o sociálních službách.

Poskytovatelé sociálních služeb na Jesenicku

První katalog poskytovatelů sociálních služeb byl vytvořen již v roce 2005. V rámci projektu tak došlo v 1. čtvrtletí roku 2007 k jeho aktualizování a následně byl dán do tisku. Během třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2006 probíhal sběr podkladů pro jeho vytvoření. Katalog byl zpracován Bc. Jiřím Kovalčíkem a byl dán k dispozici na webové stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje, měst a obcí okresu Jeseník a v tištěné podobě jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, městům a obcím a distribuován na další potřebná místa.

 

Page 1 of 2