Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /var/www/clients/client3/web3/web/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Print this page

Pravidla přijímání změn v dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017“

  • Published in: Dokumenty
  • Zobrazeno: 4921×

Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017 (dále jen komunitní plán) je zpracován metodou komunitního plánování a je živým dokumentem, který reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. Existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

Příloha č.1 - žádost o změnu v komunitním plánu

Příloha č.2 - tabulka opatření

Příloha č.3 - změna ve stavajícím opatření

I.

Obecná pravidla

 

(1)   Potřeba změn v Komunitním plánu vyplývá z několika skutečností:

a)      žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval,

b)     v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb na základě zjištěné potřebnosti služby

c)      možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení stávajících subjektů, služeb

d)     existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

(2)   Návrh na změnu může předložit:

a)      poskytovatel sociálních služeb nebo služeb návazných

b)     členové pracovních skupin a řídící skupiny KPSS

c)      další osoba, která o to projeví zájem.

(3)   Poskytovatel, který je uveden v Komunitním plánu a po dobu jeho platnosti ztratí oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), bude automaticky z komunitního plánu odebrán neprodleně po zjištění této skutečnosti

(4)   V případě, že předkladatelem žádosti o změnu ve Střednědobém plánu je člen řídící skupiny, pak při tomto rozhodování se jeho hlas nepočítá.

(5)   Typy změn:

a)      vznik nového cíle/opatření

b)     úprava/doplnění stávajícího cíle/opatření

c)      zařazení nové služby

d)     rozšíření kapacity

e)      snížení kapacity

f)       přechod služby k jinému poskytovateli

g)      změna územní působnosti

 

II.

Přijetí nových typů registrovaných sociálních služeb nebo zařazení nového opatření/cíle

 

(1)   V případě žádosti o zařazení do aktuálního Komunitního plánu nového poskytovatele nebo nové služby nebo nového cíle/opatření, předkladatel doloží následující doklady:

a)      Žádost o přijetí do Komunitního plánu (viz příloha č.1)

b)     Vyjádření obce, na jejímž území bude služba poskytována (toto vyjádření se nevyžaduje v případě, že je služba obsažena v cíli/opatření stávajícího KP)

c)      Vyplněnou tabulku opatření (viz příloha č. 2)

d)     Kopii dokladu o registraci sociální služby (v případě nové služby) pokud není služba registrována, bude doklad o registraci předložen do 31.7. daného roku.

(2)    Termín pro podávání žádostí je do 15.2. daného roku.

(3)    O zařazení nové služby nebo nového poskytovatele do platného Komunitního plánu je jednáno 1 x ročně a to do 25.3. daného roku.

(4)    Přijatá žádost je předložena manažerem KPSS příslušné pracovní skupině KPSS Jesenicka, která ji s písemným zdůvodněním a doporučením pracovní skupiny předloží řídící skupině v termínu do 15.3. daného roku.

(5)    Řídící skupina projedná a schválí žádost v termínu do 20.3. daného roku.

(6)    Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(7)    Žadatel bude vyrozuměn do 25.3. daného roku po projednání žádosti v řídící skupině.

(8)    V případech hodných zvláštního zřetele lze žádost o zařazení nové služby do KP nebo o změnu v KP podat i mimo stanovené termíny.

 


III.

Přijímání změn v platném Komunitním plánu v případě úpravy/doplnění stávajícího cíle/opatření, rozšíření kapacity stávající služby, snížení kapacity stávající služby, přechodu stávající služby k jinému poskytovateli

(1)    V případě žádosti o přijetí změn v údajích o poskytovaných službách v platném Komunitním plánu je potřeba předložit následující podklady:

a)      žádost o změnu v Komunitním plánu včetně zdůvodnění (příloha č.1)

b)     kopii dokladu o registraci (v případě přechodu služby)  nebo čestné prohlášení o úmyslu podat žádost o registraci do 31.7. daného roku

c)      žádost o úpravu/doplnění stávajícího cíle/opatření (příloha č.3)

d)     vyjádření obce (v případě rozšíření kapacity nebo změny v územní působnosti)

(2)    Termín pro podávání žádosti o změnu je do 15.6. daného roku.

(3)    Žádost o změnu bude projednána na jednání řídící skupiny a to do 20.7. daného roku.

(4)    Pracovní skupina podává vyjádření v případě žádosti o rozšíření kapacity stávající služby, změny v územní působnosti a v případě úpravy/doplnění stávajícího cíle/opatření.

(5)    Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(6)    Žadatel bude vyrozuměn do 25.7. daného roku po projednání žádosti v řídící skupině.

(7)    V případech hodných zvláštního zřetele lze žádost o zařazení nové služby do KP nebo o změnu v KP podat i mimo stanovené termíny.

 

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

  1. (1)    Pravidla pro přijímání změn byla schválena řídící skupinou komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko dne 10.12.2015.
Last modified on Wednesday, 13 January 2016 13:01