Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Historie a současnost

Historie a současnost KP

Počátky komunitního plánování

Počátky komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku jsou v roce 2003, zapojením do projektu Olomouckého kraje prostřednictvím NNO EPICO s cílem proškolit členy základní triády a šířit principy KPSS prostřednictvím médií a především získávání informací pro samotnou realizaci projektu. V roce 2004 pracovala triáda v počtu pěti členů a prošla školením organizace Komunitní plánování o.p.s..

V tomto období se podařilo uskutečnit několik významných setkání s uživateli, poskytovateli, navázat vzájemné kontakty a vytvořit několik dobrovolných pracovních skupin zaměřených na cílové skupiny uživatelů sociálních služeb - seniorů, duševně nemocných a sociálně vyloučených občanů. V tomto období byli zmapováni všichni poskytovatelé sociálních služeb a vytištěn jednoduchý leták z názvem „ Kde najdete pomocnou ruku“. Usnesením Rady města Jeseník ze dne 15.11.2004 získala triáda schválení dalšího šíření principů komunitního plánování v sociálních službách.

Na přelomu roku 2004/2005 triáda byla vydána brožura s popisem činností poskytovatelů sociálních služeb, kontaktů, cílových skupin uživatelů apod. pod názvem „Poskytovatelé sociálních služeb na Jesenicku“. Triáda se rozhodla plánovat na celém území Jesenicka. Získala podporu zástupců jednotlivých obcí prostřednictvím SMOJ a vytvořila webové stránky. Průběžně se triáda pokoušela o získání finančních prostředků z dotačních titulů a to jednak z MPSV ČR (dotační titul byl přesně daný pouze prostřednictvím NNO – proto bylo žádáno prostřednictvím EPICA Olomouc – projekt nebyl schválen) a dále z 1. výzvy SROPu, kde byla podmínka zafinancování celého projektu a po realizaci teprve získání dotace. To bylo pádným důvodem, proč se do 1. výzvy SROPu triáda nepřihlásila.

Zapojení se do krajského projektu

Od 1.1.2006 se oficiálně zapojilo Město Jeseník jako partner do projektu „Podpora realizace komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ a získalo podporu od Rady SMOJ (Svaz měst a obcí Jesenicka). Koordinátorkou partnerského města byla jmenována Zdenka Lebdušková. Řídící skupina „Komunitní plánování sociálních služeb Jesenicko“ plánuje na území okresu Jeseník.

Složení členů KPSS Jesenicko bylo uspořádáno na principu triády a to ve složení zástupců uživatelů sociálních služeb, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Během celého období byla veřejnost okresu Jeseník informována o jednotlivých plánovaných krocích, výstupech a v neposlední řadě i výsledcích činnosti KPSS Jesenicko.

První oficiální setkání s řídící skupinou proběhlo v únoru 2006. Po úvodním seznámení Řídící skupiny s metodikem KPSS, proběhlo jednání na téma vymezení území, na kterém se bude komunitní plán sociálních služeb vytvářet. Řídící skupina navázala na svou dosavadní činnost a rozhodla se o realizaci KPSS na celém území okresu Jeseník. Během celého časového období jednotlivých fází komunitního plánování byly obce oslovovány a průběžně informovány o činnostech Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko. Na počátku března 2006 byly obce požádány o písemné vyjádření, zda se jejich obec zapojí do procesu KPSS. Až na tři obce všechny vyjádřily svůj souhlas.

Řídící skupina si nejprve vyjasňovala svou organizační strukturu, statut a jednací řád a zvolila si svou předsedkyni Janu Mackovou. Poté řídící skupina přijala nové členy. Byla vytvořena SWOT analýza komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku do 31.12.2005 a další SWOT analýza - Hodnocení činnosti ŘS KPSS Jesenicko od 1.1.2006 do 27.3.2006. V tomto období začala řídící skupina mapovat aktuální stav sociálních služeb na Jesenicku a věnovala veškeré úsilí přípravě potřebných dat, výzkumů a analýz pro práci pracovních skupin, které byly v měsíci červnu kontaktovány. Řídící skupina si odsouhlasila, že komunitní plán sociálních služeb bude zpracován na období let 2007 až 2010. Členové KPSS Jesenicko se pravidelně účastnili Krajské skupiny KPSS v Olomouci organizované a vedené Mgr. Monikou Zbožínkovou ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Zúčastnili se také dvoudenní konference „Podpora realizace KPSS v Olomouckém kraji, která se konala pod záštitou MUDr. Jitky Chalánkové. Na těchto akcích si předávali zkušenosti s jinými městy Olomouckého kraje, která rovněž komunitně plánují.

Na Jesenicku byly vytvořeny tři pracovní skupiny. Prvním krokem však bylo ujasnění si organizační struktury. Všechny pracovní skupiny přijaly statut a jednací řád řídící skupiny. Členové si navzájem vyjasnili, proč chtějí v pracovních skupinách pracovat a co od své práce očekávají. Druhým krokem bylo vytvoření SWOT analýzy o stavu sociálních služeb na území okresu Jeseník, která posloužila jako základní dokument k nastartování činností. Následoval úkol prostudovat nashromážděné dokumenty, popřípadě je doplnit o nová relevantní zjištění a hlavně navrhnout taková opatření, která by řešila chybějící články systému sociálních služeb s ohledem nejen na cílové skupiny, ale i na jednotlivé mikroregiony okresu Jeseník. Koncem měsíce března a počátkem dubna pracovní skupiny dokončily tvorbu jednotlivých opatření a následně je předaly řídící skupině ke zpracování do Komunitního plánu sociálních služeb Jesenicko. Opatření, zpracovaná pro udržitelnost stávajících sociálních služeb již fungujících poskytovatelů, sbíral, metodicky vedl a konzultoval metodik KPSS L. Tichavská. Pracovní skupiny do komunitního plánu zpracovaly následující dokumenty:

  1. SWOT analýzu stavu sociálních služeb na území okresu Jeseník pro svou cílovou skupinu
  2. Popis cílových skupin
  3. Zpracovaná opatření na základě skutečné potřebnosti a relevantních údajů, která budou řešit chybějící články sociálních služeb, či nejpalčivější problematiky, které je nutno koncepčně vyřešit pro úspěšné nastavení systému sociálních služeb na daném území.

Veřejnost byla o činnostech průběžně informována v tiskovinách a při různých příležitostech byly prezentovány činnosti řídící skupiny. Dále byly rozšířeny aktuálně doplňované webové stránky, kde má veřejnost možnost dozvědět co se, co se právě děje a co se chystá, o všech osobách zapojených v procesu komunitního plánování a seznam poskytovatelů sociálních služeb i s kontakty.

V březnu se uskutečnilo jednání s panem starostou a předsedou SMOJ na dalším postupu šíření KPSS a postupu schvalování na SMOJ. Jednání se zúčastnila předsedkyně ŘS Jana Macková, Ing. Jan Rotter - vedoucí PS seniorů a metodik KPSS L. Tichavská. V měsíci květnu proběhlo seznámení a připomínkování komunitního plánu na jednotlivých mikroregionech Žulovsko, Jesenicko, Javornicko a Zlatohorsko. S obsahem KP starosty seznámili Ing Jan Rotter za řídící skupinu a metodik KPSS Lenka Tichavská.

Schvalovací a realizační fáze

Základním krokem bylo odsouhlasení první verze KP řídící skupinou a jeho zveřejnění na webových stránkách města Jeseníku a všech zúčastněných obcí okresu Jeseník. Rovněž proběhly tiskové zprávy v regionálních novinách.V rámci připomínkovacího řízení člen řídící skupiny Ing. Jan Rotter a zástupce projektu metodik KPSS L. Tichavská prezentovali na jednotlivých obcích a městech zpracovaná opatření. Zástupci obcí a měst byli vyzváni k připomínkování dokumentu. Komunitní plánování jako proces byl ukončen přijetím dokumentu s názvem „Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“ zastupitelstvem města Jeseník dne 14. června 2007. Tento dokument je k dispozici na těchto webových stránkách v sekci ke stažení.

Následně se přešlo do nové fáze a to realizační (označované také jako implementační). V této fázi po nutných jednáních a přípravách (zjištění zájmu lidí o pokračování v práci a zajištění nových členů apod.) docházelo na uskutečňování opatření, která byla v komunitním plánu stanovena jako prioritní pro udržení a rozvoj sociálních služeb v regionu. V průběhu tohoto období bylo přijato několik změn a několikrát byl proveden monitoring naplňování komunitního plánu. Takto se došlo až do období, kdy bylo potřeba provést aktualizaci komunitního plánu a připravit jej pro období let 2001-2013.

Aktualizace komunitního plánu

Řídící skupina projednala na svém jednání dne 27.10.2009 základní parametry nastavení aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku. Poté byl předložen na jednání Rady města Jeseník materiál, na jehož základě pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedením aktualizace komunitního plánu. Následně dne 8.12.2009 proběhlo setkání s poskytovateli sociálních služeb dne 8.12.2009. Posledním krokem bude předložení tohoto záměru starostům na jednání sněmu Svazu města a obcí Jesenicka, které probehně dne 22.12.2009. V novém roce tak čekala mnoho z nás práce na aktualizaci komunitního plánu, který by měl být oporou jak pro současou síť sociálncíh služeb, tak i pro další rozvojové cíle pro sociální oblast a oblasti související. Do aktualizace bylo zapojeno cca 40 odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb, obcí a měst, městských úřadů a uživatelů sociálních služeb.

Zpracovaný „Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013“ má střednědobý charakter a jeho časová platnost se překrývá s programovacím obdobím strukturálních fondů. V první části dokumentu je obecná charakteristika oblasti. Za ní následuje vize systému sociálních služeb a výstupy z jednotlivých pracovních skupin. U každé pracovní skupiny je uvedeno její složení, SWOT analýza sociálních služeb dle cílových skupin a prioritní oblasti udržení a rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících. Jednoznačnou prioritou je udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb. Dokument v sobě obsahuje celý komplex potřebných služeb od pečovatelské služby přes domovy pro osoby se zdravotním postižením až po azylové domy.

I když prioritou aktualizovaného komunitního plánu je zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb, ukazuje se, že zejména v oblasti návazných služeb (např. potřeba záchranného systému, podpora domácí ošetřovatelské péče apod.) a informovanosti o sociálních službách existuje potřeba rozvoje, který by mohl napomoci k jejich lepšímu fungování. Z potřeb z oblasti sociálních služeb se v komunitním plánu opakovaně objevuje potřeba domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí a dalšími typy stařeckých demencí, potřeba podpory samostatného a skupinového bydlení uživatelů v jejich přirozeném prostředí pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením na Jesenicku a několik dalších. Z podnětu komise pro rodinu a sociální věci byla do komunitního plánu zapracována také oblast podpory rodiny, která v sobě obsahuje jak zachování stávajících nástrojů podpory rodiny, tak další rozvojové cíle na podporu vícegenerační rodiny.

V rámci připomínkování měli možnost se k návrhu vyjádřit jednotlivé obce a města regionu, poskytovatelé sociálních služeb a další členové pracovních skupin. Návrh byl projednán 14.5.2010 v Řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko, která k dokumentu vznesla doporučení k doplnění a doporučila doplněný návrh ke schválení. Dne 20.5.2010 byl návrh projednán také v komisi pro rodinu a sociální věci, která doporučuje jeho schválení. Následně byl návrh projednán na zasedání Rady města Jeseník dne 31.5.2010, který usnesením č. 3837 doporučila zastupitelstvu města Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 schválit. Na jednání Zastupitelstva města Jeseník byl následně 17.6.2010 schválen. Následovat bude schvalování v dalších obcích regionu.

Současnost

Poté následoval "Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 až 2017". Aktuálně platným dokumentem pak je "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2018 až 2020. Tento dokument je v platnosti a zahajuje se nová fáze a to realizační (označované také jako implementační). V této fázi by mělo po nutných jednáních a přípravách (zjištění zájmu lidí o pokračování v práci a zajištění nových členů apod.) dojít na uskutečňování opatření, která byla v novém komunitním plánu stanovena jako prioritní pro udržení a rozvoj sociálních služeb v regionu. Čeká nás tak mnoho jednání a příprav, aby se podařilo nejen udržet stávající úroveň sociálních služeb, ale zároveň došlo ještě k jejich rozvoji pro zajištění jejich provázanosti a dostupnosti. V současnosti již běží kroky k tomu, aby se mohlo začít s úspěšným naplňováním plánů.

Naposledy změněno středa, 16 květen 2018 11:54