Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»KPSS Jesenicko»Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku

Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku

Jednací řád upravuje základní procedurálníé postupy při svolávání pracovních schůzek, jednání, přijimání závěrů a dalších náležitostí. Vztahuje se přímo na řídící i pracovní skupiny a byl schválen k 2.10.2007.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád řídící skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem řídící skupiny (dále jen ŘS), který upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb (dále jen ŘS KPSS).

 

Článek 2
Svolání zasedání řídící skupiny

 1. ŘS zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
 2. Zasedání svolává její předseda po schválení programu zasedání koordinátorem.
  V nepřítomnosti předsedy svolává zasedání koordinátor, případně jiný člen, kterého předseda pověřil.
 3. Zasedání se svolává pozvánkou zaslanou elektronickou poštou, kterou vyhotovuje a rozesílá předseda ŘS KPSS tak, aby ji členové obdrželi nejpozději do 3 pracovních dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby také program zasedání. K pozvánce se připojují materiály k projednání (pokud nebyly členům doručeny dříve), případně též stanoviska a doporučení pracovních skupin nebo jiná odborná stanoviska.
 4. Na zasedání řídící skupiny jsou zváni její členové, případně členové pracovních skupin, nebo hosté.

Článek 3
Průběh zasedání řídící skupiny

 1. Zasedání ŘS řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí zasedání manažer, případně jiný člen, kterého předseda pověřil.
 2. ŘS je způsobilá jednat, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 3. Zasedání řídící skupiny jsou neveřejná.
 4. Ze zasedání se pořizuje vždy písemný záznam. Může se pořizovat i záznam zvukový. Za vyhotovení záznamu odpovídá předseda, který může vypracováním zápisu pověřit kteréhokoliv člena ŘS.
 5. Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, body jednání a stručné závěry (také stanoviska a doporučení k nim), včetně poměru hlasování. Dále záznam zpravidla obsahuje úkoly pro členy ŘS (případně členy pracovních skupin) s uvedením termínu plnění a jména osoby, která za splnění úkolu odpovídá.
 6. K zápisu se přikládá prezenční listina. Pokud některý člen opustil zasedání před jeho ukončením, musí to být v záznamu uvedeno.
 7. Zápis se rozesílá všem členům ŘS. Pokud se jednání účastnili i členové pracovních skupin, popřípadě jiné osoby, které na KPSS na Jesenicku pracují, je zápis rozeslán i jim. Za rozeslání zápisu odpovídá předseda ŘS. Zápisy z jednání ŘS jsou zveřejňovány na webových stránkách KPSS Jesenicko nejpozději do jednoho měsíce od konání posledního zasedání ŘS.
 8. Opravy zápisu se provádějí v úvodu dalšího zasedání ŘS. Pokud o opravu žádá člen či jiný účastník zasedání, předloží nově navrhované znění nejpozději v termínu pro předkládání podkladových materiálů pro následující zasedání, výjimečně až na začátku zasedání ŘS. Předseda rozhoduje o tom, zda se dříve došlé návrhy na opravu záznamu rozešlou ihned, nebo až s pozvánkou na zasedání ŘS.
 9. Hlasují pouze členové ŘS. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování probíhá pouze u schvalování zásadních dokumentů KPSS.

Článek 4
Průběh zasedání pracovní skupiny

 1. Zasedání pracovní skupiny (dále jen PS) řídí vedoucí PS. V nepřítomnosti vedoucího skupiny řídí zasedání manažer ŘS, případně jiný člen, kterého vedoucí skupiny pověřil.
 2. PS je způsobilá jednat, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů jejích členů.
 3. Zasedání PS jsou neveřejná.
 4. Ze zasedání se pořizuje vždy písemný záznam. Může se pořizovat i záznam zvukový. Za vyhotovení záznamu odpovídá vedoucí PS, který může vypracováním zápisu pověřit kteréhokoliv člena PS. Za rozesílání zápisů a jejich kontrolu zodpovídá manažer ŘS.
 5. Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, body jednání a stručné závěry (také stanoviska a doporučení k nim), včetně poměru hlasování. Dále záznam zpravidla obsahuje úkoly pro členy PS s uvedením termínu plnění a jména osoby, která za splnění úkolu odpovídá.
 6. K zápisu se přikládá prezenční listina. Pokud některý člen opustil zasedání před jeho ukončením, musí to být v záznamu uvedeno.
 7. Zápis se rozesílá všem členům PS a manažerovi. Pokud se jednání účastnili i jiné osoby, které na KPSS na Jesenicku pracují, je zápis rozeslán i jim.
 8. Opravy zápisu se provádějí v úvodu dalšího zasedání PS. Pokud o opravu žádá člen či jiný účastník zasedání, předloží nově navrhované znění nejpozději v termínu pro předkládání podkladových materiálů pro následující zasedání, výjimečně až na začátku zasedání PS. Předseda rozhoduje o tom, zda se dříve došlé návrhy na opravu záznamu rozešlou ihned, nebo až s pozvánkou na zasedání ŘS.
 9. Hlasují pouze členové PS. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování probíhá pouze u schvalování zásadních dokumentů KPSS.

 

Článek 5
Informace o činnosti řídící skupiny

 1. Materiály přijaté ŘS i závěry z jednání, včetně poměru hlasování, jsou veřejné.
 2. Materiály přijaté PS i závěry z jednání, včetně poměru hlasování jsou prostřednictvím manažera předávány ŘS.

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád nabyl účinnosti schválením ŘS dne 2. 10. 2007.
 2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení ŘS.
Naposledy změněno úterý, 22 duben 2008 07:47