Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»KPSS Jesenicko»Statut řídící skupiny a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku

Statut řídící skupiny a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku

Statut upravuje postavení řídící skupiny a pracovních skupin a byl vytvořen pro realizační fázi. Vymezuje kompetence, členství a povinnosti jednotlivých skupin (pracovních a řídící) a osob (koordinátor, manažer, předseda řídící skupiny).

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Řídící skupina (dále jen ŘS) komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku (dále jen KPSS) je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním sdružením v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku.
 2. ŘS je složena ze zástupců: zadavatel, poskytovatel a uživatel.

 

Článek II.
Působnost řídící skupiny

 1. Monitorování poskytovatelů sociálních služeb v okrese Jeseník, zajišťování setkávání – konference a získávání potřebných informací pro realizaci KPSS.
 2. Monitorování uživatelů sociálních služeb v okrese Jeseník, získávání jejich podnětů ke zkvalitnění sociálních služeb popřípadě doplnění některých služeb.
 3. Získávání podkladů ke zpracování soc. demografické analýzy v okrese Jeseník.
 4. Spolupráce s obcemi okresu Jeseník.
 5. Sestavování plánu práce ŘS v souladu s metodou komunitního plánování sociálních služeb.
 6. Ustanovení pracovních skupin podle cílových skupin ve složení: zadavatel, poskytovatel, uživatel.
 7. Vede a koordinuje proces KPSS.
 8. Předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky.
 9. Prezentuje navenek své aktivity.
 10. Zaměřuje se na hledání nových lidských zdrojů.
 11. ŘS ustanovuje podle potřeby pracovní skupiny.
 12. Realizuje a monitoruje jednotlivé fáze procesu KPSS.
 13. Spolupracuje s Krajskou skupinou KPSS.
 14. ŘS spolupracuje s MěÚ Jeseník, odborem sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ).

 

Článek III.
Složení řídící skupiny

 1. Řídící skupina má nejvýše 13 členů, kterými jsou předseda, koordinátor, manažer a řadoví členové.
 2. Předsedu ŘS volí členové ŘS .
 3. Funkční období členů ŘS trvá do 31.12. 2010.
 4. Členství v ŘS je dobrovolné, vzniká na návrh kteréhokoliv člena ŘS a musí být schváleno nadpoloviční většinou členů ŘS.
 5. Členství v řídící skupině končí:
  a) odstoupením člena/předsedy ŘS
  b) v případě opakované neomluvené nepřítomnosti (3x) na jednání ŘS KPSS
  c) u zadavatele a poskytovatele, dnem ukončení pracovního poměru.
 6. Členství v ŘS je nezastupitelné.

 

Článek IV.
Předseda řídící skupiny

 1. Předseda ŘS na návrh ŘS může požádat o spolupráci odborníky nebo odborné instituce, kteří nejsou jejími členy (dále jen experti).
 2. Ostatní je upraveno v jednacím řádu řídící a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku.
 3. Předseda ŘS řídí jednání řídící skupiny.

 

Článek V.
Koordinátor řídící skupiny

 1. Koordinátor KPSS zodpovídá za průběh procesů KPSS na Jesenicku, předkládá prostřednictvím OSVZ MěÚ Jeseník zprávy o průběhu realizace KPSS Radě města Jeseník a prostřednictvím SMOJ představitelům obcí okresu Jeseník.
 2. Koordinátor procesů komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku je zaměstnancem MěÚ Jeseník – OSVZ.
 3. Koordinátor KPSS spolupracuje s Krajskou skupinou KPSS Olomouckého kraje.

 

Článek VI.
Manažer

 1. Zaměřuje svou činnost na realizaci a monitoring jednotlivých fází procesu KPSS.
 2. V případě potřeby zajišťuje účast expertů na jednání ŘS a PS.
 3. Manažer se účastní jednání řídící skupiny a pracovních skupin a vzájemně přenáší informace, úkoly a rozhodnutí ŘS a pracovních skupin.
 4. Zajišťuje aktualizaci webových stránek KPSS.

 

Článek VII.
Členové řídící skupiny

 1. Členové řídící skupiny KPSS jsou povinni účastnit se jejího jednání.
 2. Členové řídicí skupiny KPSS mají právo předkládat řídící skupině návrhy a podílet se na jejich projednávání.
 3. Členové řídící skupiny KPSS mají právo navrhnout doplnění programu jejího zasedání.
 4. Pokud se člen řídící skupiny KPSS nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi řídící skupiny, případně koordinátorovi řídící skupiny.
 5. Členové řídící skupiny KPSS plní úkoly vyplývající z jednání řídící skupiny, specifikované v zápisech z jednání.
 6. Členové ŘS schvalují závažné dokumenty ( plány práce, harmonogramy apod.)

 

Článek VIII.
Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny ve složení: zadavatel, poskytovatel, uživatel, pracují podle pokynů řídící skupiny KPPS.
 2. Pracovní skupina ze svých řad volí vedoucího PS
 3. Pracovní skupiny mají právo předkládat řídící skupině KPSS návrhy.
 4. Pracovní skupiny mají právo navrhnout doplnění programu jejího zasedání.
 5. Pokud se člen pracovní skupiny nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem u vedoucího pracovní skupiny.
 6. Členové pracovní skupiny plní úkoly vyplývající z jednání řídící skupiny KPSS.
 7. O výsledcích jednání pracovní skupiny podávají průběžně písemné zprávy řídící skupině KPSS, prostřednictvím manažera KPSS .

 

Článek IX.
Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin

Jednací řád upravuje způsob jednání řídící skupiny a pracovních skupin. Jednací řád, jeho změny a doplňky podléhají schválení řídící skupinou KPSS.

 

Článek X.
Zpřístupnění Statutu veřejnosti

Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách MěÚ Jeseník www.mujes.cz. Na internetových stránkách se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 28.8. 2007 na základě schválení ŘS.

 

V Jeseníku dne: 28. 8. 2007

Naposledy změněno úterý, 22 duben 2008 11:18