Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»KPSS Jesenicko»Pravidla přijimání změn v komunitní plánu

Pravidla přijimání změn v komunitní plánu

Potřeba změn v Komunitním plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 vyplývá z několika skutečností. Žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval. V průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových subjektů. Existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

I.

Obecná pravidla

 

(1) Potřeba změn v „Komunitním plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010" (dále jen Komunitní plán) vyplývá z několika skutečností:

a) žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval,

b) v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb,

c) pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových subjektů,

d) existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.

(2) Návrh na změnu může předložit:

a) poskytovatel sociálních služeb,

b) členové pracovních skupin a řídící skupiny KPSS Jesenicko,

c) další osoba, která o to projeví zájem.

 (4) O změnách v komunitním plánu rozhoduje řídící skupina dvakrát ročně a to do 30.6. a 31.12. kalendářního roku. Žádost se všemi náležitostmi je povinnost předložit minimálně dva měsíce před ukončením půlročního období. V odůvodněných případech lze k rozhodnutí o změně přistoupit dříve.

(5) Žadatele vyrozumí řídící skupina o svém rozhodnutí do 14 dnů a v případě nevyhovění žádosti připojí zdůvodnění takového rozhodnutí.

(6) Poskytovatel, který je uveden v komunitním plánu a po dobu jeho platnosti ztratí oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), bude automaticky z komunitního plánu odebrán neprodleně po zjištění této skutečnosti

(7) V případě, že předkladatelem žádosti o změnu v komunitním plánu je člen řídící skupiny, pak při tomto rozhodování se jeho hlas nepočítá.


II.

Přijetí nových typů registrovaných služeb u stávajících poskytovatelů nebo nového poskytovatele sociálních služeb

 

(1) Při potřebě přidání nového poskytovatele nebo nové služby je potřeba předložit následující doklady:

a) Žádost o přijetí do komunitního plánu včetně zdůvodnění potřebnosti služby,

b) Vyplněná tabulka opatření (viz Příloha č.1),

c) Kopie dokladu o registraci sociální služby.

(2) Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina  přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

III.

Změna prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb

 

(1) Při potřebě přidání nového poskytovatele nebo nové služby je potřeba předložit následující doklady:

a) žádost o přijetí do komunitního plánu včetně zdůvodnění potřebnosti služby,

b) vyplněná tabulka opatření (viz Příloha č.1),

c) šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost zařazení nového cíle.

 (2) Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina  přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

 

(1) Tato pravidla nabývají v účinnost dnem schválení řídící skupinou.

(2) Tato pravidla byla schválena dne 16 .4.2008

 

  příloha_č.1.doc 

Naposledy změněno úterý, 22 duben 2008 11:17