Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 14.5.2010

Zápis ze dne 14.5.2010

Dne: 14.5.2010, kancelář Zdenky Lebduškové, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Bc. Lenka Tichavská

Jana Křivánková (MěÚ Jeseník)

 

1. Úvodní slovo – Jana Macková  

2. Přehled jednání pracovních skupin

 • V průběhu ledna až května proběhla celkem čtyři jednání všech pracovních skupin, na kterých se stanovovali priority v oblasti sociálních služeb a zpracovávaly se do podoby tabulek
 • Pro oblast podpory rodiny byla svolána pracovní skupina a z této vzešli také priority pro oblast rodiny

3. Stanovené priority pro rozvoj sociálních služeb

 • Pro všechny pracovní skupiny je jednoznačnou prioritou oblast udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb
 • Pracovní skupina senioři
 1. Zajištění sociální služby domova se zvláštním režimem na území okresu Jeseník pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy stařeckých demencí
 2. Zajištění pečovatelské služby na celém území okresu Jeseník a zajištění odborné pomoci lidem pečujících o blízkou osobu v domácnosti
 3. Podpora informovanosti o sociálních službách
 4. Udržení, rozvoj a zkvalitnění domácí ošetřovatelské péče na Jesenicku – obsaženo v souvisejících službách
 5. Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých při možnosti setrvání v jejich přirozeném prostředí (terénní hospicová péče)
 • Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením
 1. Zajištění koncepčního přístupu a zvýšení dostupnosti bydlení pro rodiny a jedince ohrožené sociálním vyloučením na území okresu Jeseník
 2. Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů sociálních služeb potýkajících se s nezaměstnaností v okrese Jeseník
 3. Vytvoření zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb v okrese Jeseník
 • Pracovní skupina zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění
 1. Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu samostatného a skupinového bydlení uživatelů v jejich přirozeném prostředí pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením na Jesenicku
 2. Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících osob a uživatelů se zdravotním postižením na Jesenicku
 • Oblast podpory rodiny
 1. Podpora fungování Mateřského centra Krteček Jeseník
 2. Vytvoření koncepce podpory vícegenerační rodiny
 3. Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi
 • Zvláštní kapitola související služby, kde jsou všechny rozvojové cíle pracovních skupin, které nesměřují přímo do sociálních služeb

4. Projednání návrhu komunitního plánu

 • Z výstupů pracovních skupin a dalších podkladů byl zpracován návrh Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013
 • připomínky byly zapracovány, doporučeno doplnění úvodu každé kapitoly a srozumitelné vize sociálních služeb a zapracovány některé aktivity realizace v souladu s kritérii kvality plánování sociálních služeb
 • Po zapracování změn bude dokument předložen k připomínkování a schvalování, bude doplněna příloha za jednotlivé stávající sociální služby
 • Řídící skupina schvaluje doplněný Návrh komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013 k připomínkování a schvalování

5. Další postup schvalování

 • Návrh bude předložen komisi pro rodinu a sociální věci, která proběhne dne 20.5.2010
 • Rada města projedná návrh komunitního plánu na svém zasedání dne 31.5.2010
 • Do Zastupitelstva města Jeseník bude návrh komunitního plánu schvalovat na svém zasedání dne 17.6.2010
 • Následně bude komunitní plán předložen dalším obcím a městům okresu Jeseník

6. Informace z kraje

 • V rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje jsou zapojeni jednotlivá zástupci regionu ve všech pracovních skupinách
 • Střednědobý plán kraje by měl být zaměřen pouze na sociální služby – k tomuto je vznesena připomínka ze strany několika pracovních skupin
 • Snaha o zapracování záměrů z místních komunitních plánů
 • Proces plánování by měl probíhat v dubnu až říjnu 2010 a následně by měl být zpracovaný dokument dán k připomínkování a schválení

7. Různé a diskuse

 • Ve dnech kolem mezinárodního dne seniorů (1.10.2010) je záměr uspořádat dny seniorů, které by proběhly v podobném duchu, jako naposled
 • Není zajištěn sponzor pro bezplatný program, ale i tak by šlo uspořádat poměrně zajímavý program včetně konference

8. Zhodnocení plnění úkolů

 • Zrealizovat setkání se starostou Lipové-lázní o možnostech zajištění pečovatelské služby na území obce – Jana Macková a Jiří Kovalčík - dle zdravotního stavu Jany Mackové – splněno
 • Zpracovat sociálně demografickou analýzu – Jiří Kovalčík – do jednání pracovních skupin – splněno
 • Zpracovat finanční analýzu – Jiří Kovalčík – do jednání pracovních skupin - splněno

9. Závěry a úkoly

 • Zajistit připomínkování návrhu komunitního plánu – Jiří Kovalčík - do 19.5.2010
 • Připravit materiály do Rady města Jeseník a zajistit doporučení zastupitelstvu ke schválení dokumentu – MUDr. Jiří Staňa, Jiří Kovalčík – do 31.5.2010
 • Zajistit schválení návrhu komunitního plánu v Zastupitelstvu města Jeseník – MUDr. Jiří Staňa, Jiří Kovalčík - 17.6.2010
 • Prezentace komunitního plánu a sociálních služeb na mikroregionech – Jiří Kovalčík a Jan Rotter - průběžně
Naposledy změněno středa, 06 říjen 2010 09:07