Vytisknout tuto stránku

Zápis ze dne 30.3.2011

 • středa, 06 duben 2011
 • Zveřejněno v: Zápisy řídící skupiny
 • Zobrazeno: 2496×

Dne: 30.3.2011, kancelář Zdenky Lebduškové, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.)

Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Bc.Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

Jana Křivánková (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Ing. Marie Fomiczewová (starostka Města Jeseník)

 

1. Úvodní slovo – Jana Macková  

2. Schvalování komunitního plánu ve městech a obcích

 • Záměr aktualizace byl prezentován na jednání SMOJ v prosinci roku 2009 a všechny obce podepsali zájem o spolupráci při aktualizaci komunitního plánu
 • Komunitní plán byl zpracováván v první polovině roku 2010 a obcím se nabídla možnost zapojit se do tohoto procesu (konkrétně Město Javorník bylo osloveno osobně, ale neprojevilo zájem)
 • Následně po provedení aktualizace byl komunitní plán v květnu 2010 rozeslán s možností připomínkování jeho podoby obcím a poskytovatelům sociálních služeb a zároveň vyvěšen na webových stránkách města a komunitního plánování Jesenicko – žádná připomínka z tohoto procesu nevzešla
 • Olomoucký kraj slíbil možnost vytištění místních komunitních plánů, přičemž tato nabídka byla zaslána v květnu 2010, ale do konce září nebyl kraj schopen toto kvůli nutnosti výběrového řízení zajistit, proto se v říjnu rozeslala na obce a města regionu žádost o schválení aktualizovaného komunitního plánu, přičemž se zároveň nabídla možnost konzultaci a účasti na zastupitelstvu
 • Aktuálně je komunitní plán schválen v sedmnácti obcích a městech regionu
 • Aktuální schvalování v Javorníku probíhá poměrně bouřlivě, protože se schvalování komunitního plánu spojilo s projednáváním projektu na sociální začleňování a ve vnímání zastupitelů i veřejnosti se tyto dvě záležitosti spojily a v současné době se ve spolupráci s Lenkou Tichavskou pracuje na objasnění situace vedoucí ke schválení komunitního plánu
 • U několika dalších obcí doposud není reakce a z těchto obcí budou starostky a starostové kontaktování opětovně se žádostí o schválení komunitního plánu

 3. Pravidla pro přijímání změn v komunitním plánu

 • Vzhledem k tomu, že žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval, v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb na základě zjištěné potřebnosti služby, možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení stávajících subjektů, služeb, a existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.
 • Z tohoto důvodu je potřeba, aby řídící skupina projednala a schválila „Pravidla přijímání změn v dokumentu Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 – 2013“, které jsou přílohou zápisu

4. Připravovaná sociální reforma

 • Aktuálně je měněna struktura úřadu práce (k 1.4.2011), přičemž vznikne Úřad práce ČR s krajskými pobočkami a místními pracovišti; souběžně bude zrušena právní subjektivita na okresní úrovni – měla by být stejná struktura jako u správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů
 • Od 1.1.2012 by se měla převést agenda nepojistných dávek z městských úřadů na úřady práce – lze odůvodněně předpokládat, že to povede k omezení sociální práce se sociálně vyloučenými a značně omezí možnosti obce v sociální oblasti

5. Informace z kraje

 • Kraj je realizátorem tří individuálních projektů, přičemž dva se zabývají přímo podporou sociálních služeb a jeden střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb
 • Individuální projekt prevence Olomouckého kraje – v současnosti podporuje vybrané stávající sociální služby poskytované v Olomouckém kraji – pro Jesenicko se jedná o sociální služby poskytované občanskými sdruženími Darmoděj o.s. (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro osoby bez přístřeší), Zahrada 2000, o.s. (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace), Boétheia – společenství křesťanské pomoci (azylový dům pro muže, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, nízkoprahové denní centrum), Diakonie Travná (dům na půl cesty) a Občanské sdružení Ester (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi); byl předpoklad pro podání návazného projektu (aktuální poběží do července 2012), ale vzhledem k vyčerpání finančních prostředků z výzvy již k podání návazné žádosti nedojde
 • Individuální projekt Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji – kraj aktuálně realizuje projekt, ze kterého financuje střednědobé plánování kraje, částečnou podporu místní úrovně a benchmarking poskytovatelů sociálních služeb a jeho aktivity jsou plánovány do konce roku 2011, aktuálně se chystá návazný projekt

6. Komise pro rodinu a sociální věci

 • Komise pro rodinu a sociální věci v novém volebním období změnila své složení a aktuálně je její aktivita směřována i do oblastí, které se snaží řešit komunitní plán a jedním z bodu je i záchranný systém – viz bod níže
 • V plánu komise je zajistit subjekt, jenž bude pořádat veletrh sociálních služeb a výstavu kompenzačních pomůcek
 • Plán činnosti komise
 • Vstoupit do jednání s Českou poštou, Českými drahami a Veolia transport ve věci  pořízení a umístění kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na jejich budovy
 • Zrealizovat soutěž pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován
 • Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli
 • Vytipovat vhodné nízkoprahové prostory pro mládež a jednat o možnost jejich využití i pro studentské aktivity
 • Zmapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník
 • Zmapovat okrajové části města, ze kterých je v zimních měsících špatná dopravní dostupnost v zimních měsících a projednat z Technickými službami Jeseník a OSMI MěÚ Jeseník možnosti řešení
 • Zmapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány
 • Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory
 • Provést aktualizaci dotazníku vyplňovaného v rámci poskytování městského porodného
 • Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou
 • Zpracovat plán prezentace rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti
 • Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace
 • Projednat možnosti zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech
 • Navrhnout a projednat v rámci bezplatného informačního letáku města zřízení části věnovanou aktivitám pro seniory a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory
 • Zmapovat potřebnost a projednat možnosti zřízení miniškolky a jeslí v Jeseníku

7. Záchranný systém

 • Renata Plevová zkontaktovala firmu Morong Sluko ohledně možnosti zajištění záchranného systému - základním východiskem je, že by se jednalo o komerční záležitost
 • Zprovoznění záchranného systému by si vyžádalo významné prvotní investice na straně firmy i osob, které by ho využívaly – jedná se však stále o čerstvou záležitost, která ani v rámci republiky není řešena komplexně a jednotně
 • Pro zprovoznění je však potřeba zajistit dostatečný počet osob, které by systém využívaly kvůli vstupním nákladům firmy – otázka zmapování počtu lidí, kteří by o toto měli zájem
 • V současnosti již fungují telefony, které mají tlačítko, po jehož zmáčknutí se lze dovolat na předvolené číslo – záchranné služby nebo rodinného příslušníka, k tomuto zjistila více Iva Malá
 • V případě realizace služby záchranného systému by se však jednalo o dvě roviny
  1. První je u osob, které setrvávají natrvalo v domácnosti – u nich by se instaloval do bytu vysílač signálu a jednotlivec by dostal na zápěstí nebo na krk tlačítko, po jehož zmáčknutí firma ihned provádí výjezd na místo, přičemž má klíče od domácnosti
  2. Druhou variantou je verze pro osoby, které vyrážejí z domácnosti (soběstační senioři, zdravotně postižení, děti, samostatně žijící osoby, …) – zde se jedná o řešení pravděpodobně formou mobilního přístroje, na který v případě zmáčknutí krizového tlačítka je zpětně voláno – pokud není reakce, zrealizuje se výjezd a je možnost přesné lokalizace osoby a kontaktování další potřebné pomoci
 • Vše probíhá na základě smlouvy mezi firmou a jednotlivcem, pracovníci firmy jsou na místě schopni poskytnout základní první pomoc a zajistit přivolání další potřebné pomoci
 • Kromě pořizovacích nákladů se platí ještě pravidelný měsíční paušál, jehož výše je otázkou jednání a počtu zájemců
 • Firma je ochotna k danému udělat prezentaci a objasnit veškeré aspekty fungování záchranného systému
 • Mohlo by se zmapovat fungování podobných systému – např. Uničov, Rychnov nad Kněžnou, Chrudim – Jiří Kovalčík
 • K danému tématu by bylo dobré zrealizovat schůzku za přítomnosti Renaty Plevové, Ivy Malé, Jany Mackové, Jana Rottera,  Pavla Šuranského – kolem poloviny dubna
 • Jako předběžný termín bylo stanoveno úterý 17.5.2011 a jako předběžné téma se mluvilo o problematice osob s chronickým duševním onemocněním
 • Vzhledem k existujícím finančním prostředkům v rozpočtu a nízké finanční náročnosti se řídící skupina kloní k pořádání dvou konferencí ročně
 • Přípravou konference se bude zabývat Jiří Kovalčík a bude dále průběžně informovat členy řídící skupiny

8. Konference Na jedné lodi    

 • Jako předběžný termín bylo stanoveno úterý 17.5.2011 a jako předběžné téma se mluvilo o problematice osob s chronickým duševním onemocněním
 • Vzhledem k existujícím finančním prostředkům v rozpočtu a nízké finanční náročnosti se řídící skupina kloní k pořádání dvou konferencí ročně
 • Přípravou konference se bude zabývat Jiří Kovalčík a bude dále průběžně informovat členy řídící skupiny

9. Různé

   a) Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje

 • Informace z Prostějova, že by zde měla končit pobočka Centra pro zdravotně postižené a mělo by se to týkat i dalších poboček v rámci kraje
 • Je potřeba ověřit, zda se tato informace zakládá na pravdě a případně návazně řešit s tím spojené problémy

   b) Taneční večer pro seniory

 • Dne 28.4.2011 proběhne od 16 hodin první taneční večer po seniory
 • Akce bude uspořádána ve spolupráce Penzionu pro seniory, Městských kulturních zařízeních a Renaty Plevové
 • Je možnost využít pomoci města při mediální prezentaci této akce

10. Závěry a úkoly

 • Zjistit aktuální vývoj ohledně jesenické pobočky Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje – do 31.3.2011 – Jiří Kovalčík
 • Zajistit tisk komunitních plánů za využití projektu Olomouckého kraje – do 30.4.2011 – Jiří Kovalčík
 • Svolat jednání pracovních skupin - duben 2011 – Jiří Kovalčík
 • Rozeslat pravidla pro přijímání změn v komunitním plánu k projednání na další řídící skupině – do 6.4.2011 – Jiří Kovalčík
 • Zpracovat závěrečnou zprávu k naplňování „Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období let 2007 až 2010 – do 30.4.2011 - Jiří Kovalčík
 • Svolat schůzku k možnosti zajištění záchranného systému – do 22.4.2011 – Jiří Kovalčík

 

Zapsal: Jiří Kovalčík

Naposledy změněno středa, 06 duben 2011 06:34