Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 26.7.2011

Zápis ze dne 26.7.2011

Dne: 27.6.2011, kancelář Zdenky Lebduškové,MěÚ Jeseník, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)

Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (MěÚ Jeseník)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)

Hosté: Jana Křivánková  (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

 

 

 

1. Úvodní slovo  

2. Pravidla pro přijímání změn v komunitním plánu

 • Vzhledem k tomu, že žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval, v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb na základě zjištěné potřebnosti služby, možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení stávajících subjektů, služeb, a existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb.
 • Z tohoto důvodu je potřeba, aby řídící skupina projednala a schválila „Pravidla přijímání změn v dokumentu Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 – 2013“, které jsou přílohou zápisu
 • Na posledním jednání byla pravidla předložena a bylo domluveno, že budou schválena na dalším jednání – členové řídící skupiny měli pravidla k dispozici k prostudování
 • K pravidlům nebyly vzneseny žádné připomínky
 • Řídící skupina následně schválila jednomyslně Pravidla přijímání změn v dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 – 2013“ (5 pro/0 proti/0 se zdrželo)

 

3. Přijetí nového rozvojového cíle

 • Záměr vybudování Centra sociálních služeb v Jeseníku, ve kterém by byl umístěn celý komplex sociálních služeb, včetně pobytového zařízení domova pro seniory s komplexní péčí, je výsledkem přirozeného vývoje v souvislosti se zvyšujícím se počtem seniorů ve městě, vyššími nároky na kvalitu sociálních služeb a rovněž absencí pobytového zařízení s komplexní péčí ve městě. Zvyšující se počet seniorů je v rámci Olomouckého kraje znatelný, ale na Jesenicku je vzhledem k vysoké strukturální nezaměstnanosti ještě výraznější, protože právě kvůli nízké šanci na získání odpovídajícího zaměstnání se sem nejen nevrací absolventi škol, ale zároveň je významný odsun také lidí, kteří za prací dojíždějí nebo se stěhují na Šumpersko, Olomoucko a do dalších větších měst.
 • Vybudování domova pro seniory s komplexní péčí se dožadují rovněž samotní občané města – první podnět z května 2007 podepsalo 273 občanů města, další se 175 podpisy následoval v listopadu 2008. Podnět k vyhodnocení situace v oblasti pobytových sociálních služeb pro seniory přišel rovněž ze strany zastupitelstva města a to 24.4.2008, kdy bylo usnesením č.551 uloženo odboru SVZ podat zprávu o stavu péče o seniory v jesenickém regionu, eventuelně vypracovat podnět pro výstavbu nového domova pro seniory.
 • Ve městě Jeseníku existuje potřeba vzniku pobytového zařízení poskytujícího komplexní 24hodinovou péči, neboť doposud město svým seniorům  nabízí jediné pobytové zařízení a to Penzion pro seniory, který poskytuje pouze služby chráněného bydlení a v případě, že senior vyžaduje komplexní péči, má jedinou možnost a to odejít do zařízení mimo Jeseník. Zároveň vzhledem k stárnoucí populaci okresu bude i poptávka po pobytových zařízeních s komplexní péčí vzrůstat. Dále existuje možnost některý z domovů pro seniory do budoucna transformovat na domov se zvláštním režimem, což by opět snížilo celkovou kapacitu lůžek v domovech pro seniory.
 • V současné době město přistoupilo k aktualizaci záměru. Jsou vytipované 4 možné lokality pro umístění a byla prověřována možnost využít pro realizaci dotaci z ROP Střední Morava. V prosinci letošního roku má být Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vypsána výzva k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Žadatel však musí k žádosti mimo jiné doložit písemné stanovisko odboru sociálních věcí příslušného krajského úřadu, které bude obsahovat vyjádření, že projekt – konkrétní typ sociální služby - je v souladu s konceptem sociální sítě, že kraj vznik této nové služby podporuje a dále, že před zahájením činnosti, po splnění podmínek stanovených zákonem, bude služba řádně registrována v souladu se zákonem o sociálních službách. Následně musí být doklad o zařazení do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb doložen jako příloha závěrečné monitorovací zprávy projektu.
 • Výše uvedený záměr koresponduje také s aktuálně zpracovávanou vizí Jeseníku jako ideálního místa pro seniory, v rámci kterého vidíme příležitost nejen rozšířit a zkvalitnit služby pro seniory, ale zároveň také podpořit realizací nových aktivit zaměstnanost v regionu, který je dlouhodobě postižen vysokou mírou nezaměstnanosti. Aktuálně je souběžně připravována realizace záměru zřízení záchranného systému pro seniory a zdravotně postižené, kteří žijí osamoceně a v plánu jsou i další aktivity, které by měli zvýšit atraktivitu města pro seniory.
 • V duchu výše uvedeného textu bylo jednáno s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvonou Kubjátovou a byl zaslán na Olomoucký kraj oficiální dopis s žádostí o stanovisko
 • Následně bylo jednáno ohledně možnosti financování aktivity z výzvy ROP, kdy v prosinci letošního roku má být vypsána výzva na budování infrastruktury pro sociální služby – výzva bude skutečně vypsána, ale na Olomoucký a Zlínský kraj bude k dispozici 204 milionů Kč
 • Následně proběhla konzultace s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, pro které zakotvení centra sociálních služeb v komunitním plánu nebylo dostatečně rozpracované a proto se přistoupilo v rámci pravidel pro přijímání změn v komunitním plánu ke zpracování nového rozvojového cíle
 • Nový cíl byl zpracován do tabulky a byl rozeslán jednotlivým členům řídící skupiny k prostudování a připomínkám – před schůzkou řídící skupiny nebyla žádná připomínka vznesena
 • Záměr centra sociálních služeb koresponduje také s  Akční plán rozvoje pro období 2008 až 2013, který byl schválen Zastupitelstvem města Jeseník
 • Řídící skupina následně schválila jednomyslně přijetí nového rozvojového cíle - Zajištění komplexních sociálních služeb pro seniory ve městě Jeseník, které je v plném znění přílohou zápisu (5 pro/0 proti/0 se zdrželo)

4. Dny seniorů 2011

 • Souběh se svatováclavskými dny – Jan Rotter konzultoval souběh s Státním okresním archivem a bylo mu sděleno, že se v pořádání Svatováclavských dnů střída archiv s Vlastivědným muzeem Jesenicka a letos nejsou pořadateli, ale program je plánován na středu a čtvrtek a neměl by zasáhnout ani ovlivnit aktivity plánované v rámci Dnů seniorů 2011, spíše je obohatit
 • Program lázní – dle vyjádření Františka Surmíka bude program lázní přizpůsoben Dnům seniorů a na jednání jde s tím, že se má dozvědět plánovaný program a dle toho se bude ubírat plánování programu PLL
 • Čtvrtek
 • program začne konferencí „Na jedné lodi“ na seniorské téma  - konference se bude věnovat potřebě zřízení domova se zvláštním režimem a činnosti klubů seniorů, bude využit tlumočník, protože se počítá se zástupci z Polska
 • výlet pro seniory – čas odjezdu bude v 9 hodin, aktuálně jsou dvě varianty – pravděpodobnější je varianta s výletem na přečerpávací elektrárnu dlouhé stráně a ruční papírnu Velké Losiny

 

 • Pátek
 • Dopoledne promítání filmu pro seniory – od 10 hodin (Jan Rotter zkonzultuje v klubu seniorů, zda tento čas je vhodný nebo promítání posunout na dříve), byla probírána také možnost symbolického vstupného
 • Odpoledně večerní program proběhne v Hotelu Slovan a bude pojat jako taneční setkání pro seniory – výběr kapely provede František Surmík

 

 • Sobota
 • Dopoledne promítání filmu pro seniory
 • Odpoledne od 14 hodin by František Surmík domluvil prohlídkový okruh po lázních v délce cca dvou hodin, v případě špatného počasí by se domluvilo promítání s místní tématikou ve zhruba stejném rozsahu – bylo by potřeba zajistit na 13.20 nízkopodlažní autobus do lázní a na 16.15 zpět
 • Od 17 hodin bude v Jeseníku vystupovat Ander z Košic a seniorům bude nabídnuta možnost se zúčastnit, půjde však o nedotovanou akci

 

 • Neděle
 • Dopoledne proběhne mše svatá v Jeseníku
 • Odpoledne by mohla proběhnout přednáška v klubu seniorů – bude zahájením Akademie třetího věku 2011/2012

 

 • Další aktivity
 • V kině by mohla proběhnout výstava fotek a případně i výrobků jednotlivých klubů seniorů, které na území města působí
 • Dnu seniorů se zúčastní také cca 9 zástupců z německého Neuburgu

5. Konference Na jedné lodi

 • Proběhne ve stejnou dobu jako výlet pro seniory, protože by si tyto dvě aktivity neměly konkurovat vzhledem ke svému zaměření
 • Konference bude zaměřena na seniorská témata, zejména potřeba zřízení domova pro seniory
 • Bude snaha oslovit a zajistit zástupce z MPSV a Olomouckého kraje pro informování o dalších plánech ve vývoji oblasti sociálních služeb
 • Zároveň by zde mohly být prezentovány záměry Centra sociálních služeb, Jeseníku jako města přátelského seniorům a záchranného systému
 • Proběhla by zde také prezentace aktivit jednotlivých klubů seniorů v Jeseníku

 

 6. Různé

  a) Výstava kompenzačních pomůcek

 • Realizace je plánována z příspěvku z rozpočtu města dne 15.9.2011 v prostorech kaple od 10 do 16 hodin
 • Po definitivním schválení budou osloveni jednotlivá poskytovatelé s prosbou o informace k firmám zajišťujícím kompenzační pomůcky
 • Cílovou skupinou této akce jsou zejména poskytovatelé sociálních služeb okresu Jeseník, ale také široká veřejnost
 • Je zde možné prezentovat také záchranný systém pro seniory a zdravotně postižené

  b) Veletrh sociálních služeb

 • Realizace je plánována z příspěvku z rozpočtu města dne 11.10.2011 v prostorech kaple od 10 do 16 hodin
 • Bude se jednat o prezentaci všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a budou zde možná také vystoupení (divadlo apod.)
 • Akce by měla být zaměřena zejména na prezentaci sociálních služeb mezi veřejností a je v plánu oslovit školy

c) Navázání spolupráce s lékaři

 • Klíčem v informovanosti o sociálních službách jsou lékaři, protože v případě úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu je lékař zpravidla první, na koho se veřejnost obrací
 • Bylo domluveno, že se pokusíme s prezentací a následně i s průběžným informováním o sociálních službách obrátit na Okresní lékařskou komoru
 • Je možnost využít pomoci města při mediální prezentaci této akce

d) Akademie třetího věku

 • V návaznosti na Dny seniorů a závěrečnou přednášku, která by byla zahájením Akademie třetího věku byla zmíněna existence několika obdobných aktivit, které se realizují  bylo by dobré je propojit
 • Po prázdninách se rozběhne Akademie třetího věku, kterou pořádá Penzion pro seniory, Virtuální univerzita třetího věku jako celorepubliková aktivita a Akademie třetího věku, kterou bude pořádat Hotelová škola Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • Paní starostka navrhla, že by se mohla zrealizovat společná schůzka ředitele hotelové školy pana Kubíčka a Jana Rottera a mohlo by dojít k dohodě o spolupráci a společné propagaci

 7. Závěry a úkoly

 • V souladu se schváleným novým rozvojovým cílem zaslat zápis z řídící skupiny na Krajský úřad Olomouckého kraje – do 29.7.2011 – Jiří Kovalčík
 • Zveřejnit pravidla pro přijímání změn v komunitním plánu na webu kpj.mujes.cz – do 29.7.2011 – Jiří Kovalčík
 • Zajistit konkrétnější program konference – do 31.8.2011 – Jiří Kovalčík
 • Projednat s Bc. Lenkou Tichavskou možnost přednášejícího z MPSV – Martina Mařáková – do 15.8.2011
 • Oslovit zástupce okresní lékařské komory k navázání spolupráce – Jiří Kovalčík – do 31.8.2011
 • Zajistit realizaci společné schůzky k provázanosti vzdělávacích aktivit pro seniory – do 15.9.2011 – Jan Rotter

 

Zapsal: Jiří Kovalčík

 

  Příloha - přijatý nový rozvojový cíl

Naposledy změněno pondělí, 01 srpen 2011 11:25