Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 7.2.2012

Zápis ze dne 7.2.2012

Dne: 7.2.2012, sídlo Střediska pečovatelské služby Jeseník, Otakara Březiny 1380/a

Přítomni: Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (MěÚ Jeseník)

Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Bc. Lenka Tichavská (SRSS o.p.s., Jeseník)

Jana Křivánková (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

1. Úvodní slov

2. Vyhodnocení aktuální stavu naplňování opatření v rámci Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013

· Společná opatření

o Informovanost – byly vydány aktualizované katalogy poskytovatelů sociálních služeb a letáky o sociálních službách, pořádány veletrhy sociálních služeb a výstavy kompenzačních pomůcek

· Pracovní skupina senioři

o Udržení stávajících služeb – všichni poskytovatelé sociálních sužeb pro seniory fungují

o Domov se zvláštním režimem – Charita Javorník má v plánu realizaci služby domova se zvláštním režimem o kapacitě 13-15 lůžek ve Vidnavě, bude podávat projekt na švýcarské fondy na stavební úpravy

o Zajištění dostupnosti pečovatelské služby – podařilo se rozšířit pečovatelskou službu do Lipové-lázní, realizovaly se dva vzdělávací semináře k domácí péči o seniory – ve Zlatých Horách (pouze jeden účastník z řad veřejnosti) a v Jeseníku (cca 15 účastníků)

o Udržení a rozvoj domácí ošetřovatelské péče – podařilo se rozšířit poskytování domácí ošetřovatelské péče na území okresu, snaha o další propagaci této služby

o Vznik a rozvoj domácí hospicové péče – Charita Javorník získala v rámci žádostí o granty některé zdravotnické pomůcky, které může zapůjčit, další rozvoj je otázka financí

o Zajištění komplexní péče pro seniory na území města Jeseník – bude podána žádost o realizaci záměru centra sociálních služeb v Jeseníku, kde by měla částečnou transformací a přístavbou vzniknout lůžka domova pro seniory

· Pracovní skupina zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění

o Udržení stávajících služeb – byla ukončena služba chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním OS Ester z důvodu přiznání absolutně neadekvátní výše dotace, žádná další sociální služba nebyla zrušena

o Chránění bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným handicapem – Zahrada 2000 realizuje projekt směřující k registraci služby chráněné bydlení, Charita Javorník získala do pronájmu městský byt, který bude používat jako cvičný pro klienty Denního stacionáře Šimon

o Podpora pečujících osob - pracuje se na realizaci opatření, ve formě poradenství a informovanosti realizuje jako součást projektu Zahrada 2000 o.s.

· Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením

o Udržení stávajících služeb - všichni poskytovatelé sociálních sužeb fungují

· Podpora rodiny

o Zpracování koncepce podpory rodiny – doposud neproběhlo

o Udržení služeb MC krteček Jeseník – organizace funguje bez problémů dále, bude muset řešit stěhování do jiných prostor

o Zřízení miniškolky – MC Krteček Jeseník podalo projektovou žádost, ve které je obsaženo v případě úspěšnosti realizace obsaženo i zřízení v Jeseníku

· Návazné služby

o Záchranný systém pro seniory a osoby se zdravotním postižením – podařilo se zrealizovat soukromou firmou Morong Sluko, vzhledem k pořizovacím nákladům však není ze zástupců veřejnosti o využití služby zájem

o Zajištění sociálního bydlení a bydlení pro nízkopříjmové domácnosti – rozvojový cíl je zapracován také v střednědobém plánu kraje, některé aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku

o Zajištění zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti - některé aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku

o Vznik zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb – proběhlo několik jednání, doposud není jasná představa o konkrétní podobě

3. Dotace MPSV

· Řídící skupině byl předložen přehled přiznaných dotací MPSV na poskytování sociálních služeb na rok 2012, přičemž v tabulce, která je přílohou zápisu, je uvedena výše dotací od roku 2008

· Do výše dotací se promítá Individuální projekt prevence Olomouckého kraje, který končí k 31.7.2012 a z něhož jsou financovány vybrané služby sociální prevence (OS Ester – sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Boétheia – společenství křesťanské pomoci – azylový dům pro muže a pro osamělé rodiče s dětmi, nízkoprahové denní centrum, Zahrada 2000 – sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace, Poradna pro rodinu Jeseník – intervenční centra, Diakonie – dům na půli cesty, Darmoděj o.s. – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro osoby bez přístřeší). U těchto organizací je přiznána dotace pouze na poměrnou část roku. U většiny těchto organizací je částka přiměřená, pouze u nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek provozované organizací Darmoděj o.s. je přiznána dotace pouze ve výši 88.000 Kč. Vzhledem k tomu, že výše částky je zásadně ohrožující provoz zařízení, bude organizace žádat v druhém kole o navýšení.

· K zásadnímu poklesu došlo u pobytových sociálních služeb, které jsou zřizovány Olomouckým krajem (domovy pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením), kde pokles dotace pouze v případě ORP Jeseník představuje řádově miliony Kč.

· V návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV byl vznesen dotaz na členy pracovních skupin, které služby jsou ohroženy a měly by být zahrnuty do plánovaného návazného individuálního projektu prevence Olomouckého kraje

doc Dotace MPSV 2008-2012

4. Plánovaný Individuální projekt prevence Olomouckého kraje

· Olomoucký kraj má možnost zpracovat návazný Individuální projekt prevence z výzvy na individuální projekty pro kraje

· Alokovaná částka pro Olomoucký kraj je cca 110 mil. Kč a doba maximálního trvání projektu je 24 měsíců, podmínkou je však udržitelnost 50 % kapacity po dobu dvou let od ukončení projektu

· Předpokládá se, že Olomoucký kraj projekt zpracuje a podá, přičemž pravděpodobné zahájení projektu by bylo k 1.1.2013

· V tomto a následujícím týdnu budou probíhat jednání pracovních skupin střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, které by měly vydefinovat nejpotřebnější služby, které budou realizovány z individuálního projektu a výstupem dnešní řídící skupiny by mohl být žebříček potřebnosti služeb

· Lenka Tichavská referovala o jiné výzvě pro globální granty z oblasti podpory 3.1, z které by mohla být financována služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

· Řídící skupina se shodla na následujících prioritách

1. Azylové domy

2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

3. Sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny

5. Aktivity na propagaci sociálních služeb

· Konference Na jedné lodi – historicky byly konference dvakrát ročně, od loňského roku již byla jen jedna konference v rámci Dnů seniorů 2011, vzhledem k rotaci tématiky by bylo dobré udělat konferenci zaměřenou na jinou než seniorskou tématiku – předběžně byla domluvena problematika zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění s tím, že by se konference oddělila od dnů seniorů a uspořádala by se v červnu 2012

· Seminář prevence kriminality – na podzimní termín by se nejednalo o druhou konferenci, ale Zdenka Lebdušková předběžně mluvila s Rudolfem Rubešem z Městské policie Praha, který by byl ochoten uspořádat přednášku k prevenci a ochraně seniorů (žádal pouze o náklady na ubytování) – uspořádalo by se v kapli v rámci dnů seniorů

· Veletrh sociálních služeb – loňské uspořádání mělo svůj smysl, protože se podařilo získat návštěvníky z řad studentů i veřejnosti a bylo by dobré v této tradici pokračovat, je však potřeba více komunikovat s poskytovateli sociálních služeb a přemýšlet nad podobou prezentace tak, aby byla pro návštěvníky lákavá, jako místo realizace bylo navrženo náměstí, případně areál Střediska pečovatelské služby v Jeseníku

· Výstava kompenzačních pomůcek – proběhla v září v prostorech kaple a její návštěvnost  byla poměrně vysoká, dostavilo se cca 15 vystavovatelů a jedná se o akci, kterou by bylo dobré zopakovat

6. Další postup při naplňování komunitního plánu

· S Lenkou Tichavskou byl konzultován další postup spolupráce s obcemi, které nechtějí schválit komunitní plán

· Bylo navrženo zpracování komunikačního plánu s těmito obcemi, který bude dále konzultován

7. Závěry a úkoly

· Přenést informace o prioritních službách na KÚOK dle stanoviska řídící skupiny – 9.2.2012 – Jiří Kovalčík

· Zpracovat zprávu do Rady města, která by informovala o aktuálním stavu KPSS Jesenicko – do 30.4.2012 – Jiří Kovalčík

· Zajistit konkrétnější program konference – do 30.4.2012 – Jiří Kovalčík a Lenka Tichavská

· Promyslet podobu prezentace poskytovatelů sociálních služeb v září letošního roku – do 30.4.2012 – členové řídící skupiny

· Zjistit konkrétnější podobu, finanční náročnost a prostory pro seminář k prevenci kriminality v rámci Dnů seniorů 2012 – do 30.6.2012

· Zkonzultovat a zpracovat další postup spolupráce s obcemi, kde nebyl schválen komunitní plán – do 30.4.2012 – Lenka Tichavská a Jiří Kovalčík

· Zkonzultovat s Úřadem práce Jeseník spolupráci při realizaci výstavy kompenzačních pomůcek – do 30.4.2012 – Jiří Kovalčík

Zapsal: Jiří Kovalčík

Naposledy změněno středa, 21 listopad 2012 08:04