Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 18.9.2012

Zápis ze dne 18.9.2012

Dne: 18.9.2012, kancelář Věry Vymětalové, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (MěÚ Jeseník)

Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Jana Křivánková  (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

1.      Úvodní slovo

2.      Vyhodnocení aktuální stavu naplňování opatření v rámci Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013

· Společná opatření

o Informovanost – budou vydány aktualizované katalogy poskytovatelů sociálních služeb a letáky o sociálních službách, byl uspořádán veletrh sociálních služeb v rámci akce SONS Vidíme srdcem a výstava kompenzačních pomůcek bude realizována v rámci Dnů seniorů

· Pracovní skupina senioři

o Udržení stávajících služeb – všichni poskytovatelé sociálních sužeb pro seniory fungují

o Domov se zvláštním režimem – Charita Javorník spustí od 1.1.2013 fungování služby domova se zvláštním režimem o kapacitě 13-15 lůžek ve Vidnavě, je potřeba zrealizovat potřebné stavební úpravy

o Zajištění dostupnosti pečovatelské služby – podařilo se rozšířit pečovatelskou službu do Lipové-lázní, realizovaly se dva vzdělávací semináře k domácí péči o seniory – ve Zlatých Horách (pouze jeden účastník z řad veřejnosti) a v Jeseníku (cca 15 účastníků), v plánu je realizace dalších dvou v Mikulovicích a Javorníku

o Udržení a rozvoj domácí ošetřovatelské péče – podařilo se rozšířit poskytování domácí ošetřovatelské péče na území okresu, snaha o další propagaci této služby

o Vznik a rozvoj domácí hospicové péče – Charita Javorník získala v rámci žádostí o granty některé zdravotnické pomůcky, které může zapůjčit, další rozvoj je otázka financí

o Zajištění komplexní péče pro seniory na území města Jeseník – byla podána žádost o realizaci záměru centra sociálních služeb v Jeseníku do ROP střední Morava a tato žádost byla úspěšná, záměr obsahuje částečnou transformací a přístavbou budovy Penzionu na Beskydské ulici, čímž by měli vzniknout lůžka domova pro seniory, aktuálně se řeší dofinancování a další potřebné náležitosti

· Pracovní skupina zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění

o Udržení stávajících služeb – byla ukončena služba chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním OS Ester z důvodu přiznání absolutně neadekvátní výše dotace, žádná další sociální služba nebyla zrušena

o Chránění bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným handicapem – Zahrada 2000 realizuje projekt směřující k podpoře samostatného bydlení, Charita Javorník získala do pronájmu městský byt, který bude používat jako cvičný pro klienty Denního stacionáře Šimon, ale budova jde do prodeje

o Podpora pečujících osob - pracuje se na realizaci opatření, ve formě poradenství a informovanosti realizuje jako součást projektu Zahrada 2000 o.s., ale v plném rozsahu nikoliv

· Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením

o Udržení stávajících služeb - všichni poskytovatelé sociálních sužeb fungují

· Podpora rodiny

o Zpracování koncepce podpory rodiny – mělo by proběhnout v rámci přihlášení do soutěže Obec přátelská rodině

o Udržení služeb MC krteček Jeseník – organizace funguje bez větších problémů, bude se stěhování do nových prostor v budově Lesů ČR na Zámeckém náměstí

o Zřízení miniškolky – MC Krteček Jeseník podalo projektovou žádost, ve které je obsaženo zřízení miniškolky v Jeseníku, tato projektová žádost byla úspěšná a realizace projektu začne od listopadu 2012

· Návazné služby

o Záchranný systém pro seniory a osoby se zdravotním postižením – podařilo se zrealizovat soukromou firmou Morong Sluko, vzhledem k pořizovacím nákladům však není ze zástupců veřejnosti o využití služby zájem

o Zajištění sociálního bydlení a bydlení pro nízkopříjmové domácnosti – rozvojový cíl je zapracován také v střednědobém plánu kraje, aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku, avšak s územním dopadem pouze na mikroregion Jesenicko

o Zajištění zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti - některé aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku

o Vznik zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb – proběhlo několik jednání, doposud není jasná představa o konkrétní podobě a formě spolupráce

3. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje

· Olomoucký kraj v rámci svého individuálního projektu nabízí možnost metodické podpory obecní úrovně plánování sociálních služeb – tuto zakázku vyhrála firma GI projekt z Prahy, kterou zastupuje Mgr. Ivan Úlehla

· Další nabízenou možností podpory obecní úrovně je zajištění tisku katalogu poskytovatelů sociálních služeb a komunitních plánů – v plánu je do konce roku 2012 využít tisku katalogů a cca v červnu 2013 nechat vytisknout aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb

· Jednání pracovních skupin se zamřením na jednotlivé cílové skupiny nadále probíhá a Jesenicko má stále zástupce ve všech pracovních skupinách

4. Konference zaměstnanost

· Vzhledem k tomu, že je na řadě konference se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, byli jednotliví členové pracovní skupiny osloveni s žádostí o návrhy témat, které by se mohly objevit v programu konference

· Bohužel se nesešlo mnoho návrhů a nakonec z jednání se Zahradou 2000 a v návaznosti na projekt Sociální integrace vzešla myšlenka zaměřit konferenci na oblast zaměstnanosti

· Předpokládaný termín realizace je konec roku 2012 s tím, že by konference pravděpodobně proběhla v Hotelu Slovan

5. Jednání SMOJ

· V rámci jednání sněmu SMOJ by měly být předány vytisknuté komunitní plány, letáky k sociálním službám, ale také katalogy poskytovatelů sociálních služeb

· Manažer KPSS Jesenicko zjistí u Venduly Poláchové termín nejbližšího jednání a domluví účast na něm

6. Závěry a úkoly

· Zpracovat konkrétní program konference zaměřené na zaměstnanost – do 31.10.2012 – Jiří Kovalčík

· Zpracovat zprávu do Rady města, která by informovala o aktuálním stavu KPSS Jesenicko – do 31.12.2012 – Jiří Kovalčík

· Promyslet podobu prezentace poskytovatelů sociálních služeb v roce 2013 – do 30.1.2013 – členové řídící skupiny

· Zkonzultovat s Úřadem práce Jeseník spolupráci při realizaci výstavy kompenzačních pomůcek – do 30.4.2012 – Jiří Kovalčík

Zapsal: Jiří Kovalčík