Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 22.1.2013

Zápis ze dne 22.1.2013

Dne: 22.1.2013, zasedací místnost 5. patro, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (MěÚ Jeseník)

Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Jana Křivánková (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

Mgr. Jana Macková (SPS Jeseník)

1. Úvodní slovo

2. Informovanost o sociálních službách

• Ke konci roku byly vydán informační letáky o sociálních službách, jedná se o dva druhy letáků – jeden se zaměřením na seniory a druhý se zaměřením na zdravotně postižené, sociálně vyloučené a rodiny.

• Olomoucký kraj realizuje individuální projekt se zaměřením na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb, v rámci něhož je obsažena podpora několika typů aktivit. Jedna z nich je možnost vytištění katalogu poskytovatelů sociálních služeb, přičemž se čeká na ujasnění několika posledních detailů a katalog za Jesenicko bude zaslán k tisku.

• Akce k prezentaci sociálních služeb by dle plánů a projednávání v pracovních skupinách měla proběhnout v červnu na náměstí a byla by spojena s výstavou kompenzačních pomůcek, zároveň bylo jednáno také se zástupcem Střediska rozvoje kultury, kteří by byli schopni zajistit hudební produkci včetně pódia, což by akci ještě více zatraktivnilo. Starostka informovala o velkém skládacím stanu, který by šel využít pro výstavu kompenzačních pomůcek a podařilo by se snížit závislost na počasí (půjde zjistit u Mirka Hrdličky).

3. Aktualizace komunitního plánu

• Radě města Jeseník byl v lednu 2013 předložen materiál, ve kterém byl shrnut aktuální stav komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících a záměr aktualizace – Rada města Jeseník vzala na vědomí zprávu o naplňování komunitního plánu a pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedením jeho aktualizace

• Základní východiska

o Hlavním cílem aktualizovaného komunitního plánu bude podpora udržitelnosti a zkvalitnění sociálních služeb tak, aby poskytovatelé měli na podporu svého fungování oporu ve strategickém dokumentu

o Aktualizovaný komunitní plán, který je stále v platnosti, nebyl schválen obcemi na Javornicku a aby se tomuto předešlo, tak se počítá s větším zapojením obcí

o Bylo by dobré, aby vedoucí pracovních skupin byly účastni také jednání řídící skupiny

• Harmonogram

o V měsících leden až duben proběhnou čtyři jednání pracovních skupin KPSS Jesenicko dle cílových skupin

o Ve stejném období proběhnou tři jednání řídící skupiny a na posledním jednání v květnu by měl být projednán již konečný návrh aktualizovaného komunitního plánu

o Proběhne prezentace záměru na jednání SMOJ a mikroregionů včetně oslovení jednotlivých obcí

o V květnu bude připomínkován návrh a následně předložen do komise pro rodinu a sociální věci

o Následně bude v květnu předložen Radě města Jeseník a následně ke schválení Zastupitelstvu města Jeseník

o Poté bude plán za využití individuálního projektu Olomouckého kraje vytištěn a přeložen obcím ke schválení ve zbytku roku 2013

• Oslovení obcí

o Dojde k oslovení obcí s žádostí o zapojení do procesu plánování sociálních služeb tak, aby se předešlo neschválení plánu z důvodu nedostatečného informování.

o Záměr aktualizace komunitního plánu sociálních služeb proběhne také na jednání sněmu SMOJ i na jednotlivých mikroregionech

o Zájem je zejména o zapojení Javornicka, které se historicky nedařilo zapojit do procesu plánování

4. Vyhodnocení aktuální stavu naplňování opatření pracovních skupin v rámci Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013

• Pracovní skupina senioři

o Udržení stávajících služeb – všichni poskytovatelé sociálních sužeb pro seniory fungují

o Domov se zvláštním režimem – Charita Javorník rozjíždí od 1.1.2013 realizaci služby domova se zvláštním režimem o kapacitě 14 lůžek ve Vidnavě, již je vybrán personál a souběžně dobíhá rekonstrukce prostor

o Zajištění dostupnosti pečovatelské služby – podařilo se rozšířit pečovatelskou službu do Lipové-lázní, je potřeba dále komunikovat s obcí Velké Kunětice; realizovaly se čtyři vzdělávací semináře k domácí péči o seniory a celkově k informovanosti o sociálních službách a službách návazných – ve Zlatých Horách (pouze jeden účastník z řad veřejnosti), v Jeseníku (cca 15 účastníků), v Mikulovicích (5 účastníků) a v Javorníku (6 účastníků), je potřeba v tomto pokračovat, aby se semináře zažili a zvedl se počet účastníků

o Udržení a rozvoj domácí ošetřovatelské péče – podařilo se rozšířit poskytování domácí ošetřovatelské péče na území okresu, snaha o další propagaci této služby – je v plánu návštěva lékařské komory

o Vznik a rozvoj domácí hospicové péče – Charita Javorník získala v rámci žádostí o granty některé zdravotnické pomůcky, které může zapůjčit, další rozvoj je otázka financí

o Zajištění komplexní péče pro seniory na území města Jeseník – byla podána žádost o realizaci záměru centra sociálních služeb v Jeseníku, jejíž součástí byla částečná transformace a přístavba, při které vznikne 44 lůžek domova pro seniory, žádost o dotaci byla úspěšná, ale problémem je otázka dofinancování a napjatosti harmonogramu realizace

• Pracovní skupina zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění

o Udržení stávajících služeb – byla ukončena služba chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním OS Ester z důvodu přiznání absolutně neadekvátní výše dotace, žádná další sociální služba zrušena nebyla

o Chránění bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným handicapem – Zahrada 2000 realizuje projekt na podporované bydlení klientů, aktuálně získala do správy několik bytů od Zlatých Hor; Charita Javorník má v pronájmu městský byt, který používá jako cvičný pro klienty Denního stacionáře Šimon – dům je však v prodeji a není jisté, že vznikne dohoda s novým majitelem

o Podpora pečujících osob - pracuje se na realizaci opatření, ve formě poradenství a informovanosti realizuje jako součást projektu Zahrada 2000 o.s.

• Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením

o Udržení stávajících služeb - všichni poskytovatelé sociálních sužeb fungují

• Podpora rodiny

o Zpracování koncepce podpory rodiny – proběhlo a dokument je schválen Zastupitelstvem města Jeseník

o Udržení služeb MC krteček Jeseník – organizace funguje bez problémů dále, bude muset řešit stěhování do jiných prostor

o Zřízení miniškolky – MC Krteček Jeseník podalo projektovou žádost, ve které je obsaženo v případě úspěšnosti realizace obsaženo i zřízení v Jeseníku

• Návazné služby

o Záchranný systém pro seniory a osoby se zdravotním postižením – podařilo se zrealizovat soukromou firmou Morong Sluko, vzhledem k pořizovacím nákladům však není ze zástupců veřejnosti o využití služby zájem, hledají se další alternativy

o Zajištění sociálního bydlení a bydlení pro nízkopříjmové domácnosti – rozvojový cíl je zapracován také v střednědobém plánu kraje, některé aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku

o Zajištění zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti - některé aktivity jsou obsaženy v projektu Sociální integrace na Jesenicku

o Vznik zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb – proběhlo několik jednání, doposud není jasná představa o konkrétní podobě

5. Závěry a úkoly

• Svolat jednání pracovních skupin v druhé polovině ledna – do 31.1.2013 – Jiří Kovalčík

• Zpracovat finanční analýzu a sociodemografickou analýzu jako podklad pro pracovní skupiny – do 28.2.2013 – Jiří Kovalčík

• Svolat jednání řídící skupiny v březnu – do 29.3.2013 – Jiří Kovalčík

• Zkonzultovat a zpracovat další postup spolupráce s obcemi – do 8.2.2013 – Lenka Tichavská a Jiří Kovalčík

Zapsal: Jiří Kovalčík

Naposledy změněno čtvrtek, 07 únor 2013 07:01