Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis z ŘS 28.11.2013

Zápis z ŘS 28.11.2013

 

Dne: 28.11.2013, kancelář Jany Křivánkové, 4. patro, Karla Čapka 1147, Jeseník

 Přítomni:        Zuzana Jochmanová (starostka obce Kobylá nad Vidnavkou)

 Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

 Mgr. Jana Macková (SPS Jeseník)

 Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

 Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Jana Křivánková  (MěÚ Jeseník)

Hosté:            Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

Omluveni:      Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

 

1.      Úvodní slovo

2.      Přijetí nových členů do řídící skupiny

·         Vzhledem k odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou přestala být členkou řídící skupiny Ing. Martina Mařáková. Další místo bylo neobsazené od doby odchodu Jarmily Helienkové z místa vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Zlaté Hory do důchodu.

·         Vzhledem k tomu, aby měla řídící skupina odpovídající složení a počet členů, tak manažer KPSS Jesenicko navrhl na členství v řídící skupině vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník Janu Křivánkovou a v návaznosti na delegování mikroregionem Žulovsko starostku obce Kobylá Nad Vidnavkou Zuzanu Jochmanovou.

·         Následně členové řídící skupiny hlasovali o přijetí nových členů do řídící skupiny. Výsledkem hlasování bylo 4 pro/0 se zdrželo/0 proti. Řídící skupina tak má sedm členů.

3.      Setkání k sociálním službám v Olomouci 16.12.2013

·         Olomoucký kraj svolal na 16.12.2013 jednání do Olomouce, na které pozval zástupce obcí s rozšířenou působností z kraje

·         Program obsahuje více bodů a jedním z nich jsou výstupy z dotazníku, které poslal kraj na obce II. a III. stupně k vyjádření potřebnosti služeb

·         Otázkou je, co bude výstupem tohoto jednání a vzhledem k odročení účinnosti novely zákona o sociálních službách, která měla přesunout rozhodování o dotacích na sociální služby na kraje, nelze očekávat nějaké zásadní výstupy pro poskytování sociálních služeb v příštím roce

4.      Aktualizace komunitního plánu Jesenicka

·         Průběh jednání pracovních skupin

o   V pracovních skupinách již proběhla jednání směřující k definování cílových skupin, zpracování SWOT analýzy, stanovení priorit a zpracování tabulek opatření.

o   Prioritou vychází vzhledem k finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb.

·         Vývoj od posledního setkání

o   Vzhledem k tomu, že docházelo k jednáním ohledně koncepce sociálních služeb v rámci Olomouckého kraje a také byla zpracovávána nová metodika pro podobu místních plánu rozvoje sociálních služeb, došlo k posunutí harmonogramu aktualizace komunitního plánu KPSS Jesenicko, kdy se počítá s jeho dokončením do konce letošního roku.

o   Nové vzorové tabulky opatření byly k dispozici pro sociální služby v červnu a tabulky pro návazné služby v červenci. Následně byly tabulky rozeslány k zpracování poskytovatelům sociálních služeb a garantům rozvojových opatření.

o   Dále proběhlo na počátku října jednání s městem Javorník, které dlouhodobě vnímá některé části komunitního plánu jako „problémové“. Na této schůzce byl dojednán další postup, na jehož základě se dále pokračovalo v provádění aktualizace.

·         Další návrhy a diskuse

o   Úprava názvů opatření – bylo navrženo a schváleno několik změn názvu opatření do podoby, která více odpovídala obsahu jednotlivých opatření, ale nedošlo k obsahové změně opatření.

o   Dluhové poradenství – Lenka Tichavská navrhnula doplnit nový společný cíl, a to podporu protidluhového poradenství, zajistí zpracování do 5.12.2013.

o   Oblast podpory rodiny – Lenka Tichavská jakožto metodik doporučila oblast podpory zmínit společně s odkazem na Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník, které schválilo zastupitelstvo města Jeseník.

5.      Připomínkování a další postup

·         Pravidla připomínkování aktualizovaného KP a formulář pro připomínkování

o   Řídící skupině byly předloženy pravidla pro připomínkování, která byla k prostudování zaslány předem.

o   Předmětem pravidel je popis procesu podávání a vypořádání připomínek k aktualizovanému komunitnímu plánu a budou přílohou zápisu.

o   Zároveň byl zpracován formulář pro podávání připomínek, na němž by případné připomínky měly být předkládány. Řídící skupina navrhla do připomínkovacího formuláře doplnit kolonku „Návrh jiného zajištění/řešení“ v případě, že někdo bude navrhovat zrušení některého opatření.

o   Následně řídící skupina hlasovala o Pravidlech připomínkování  - 6 pro/0 se zdržel/0 proti. Tím byla pravidla připomínkování a formulář připomínek řídící skupinou KPSS Jesenicko schválen.

·         Pravidla pro přijímání změn

o   Tato pravidla byla také rozeslána členům řídící skupiny předem a ta upravují proces přijímání změn v průběhu platnosti komunitního plánu.

o   Součástí pravidel je přesný popis procesu, který musí proběhnout pro přijetí nové tabulky opatření pro novou sociální službu nebo rozvojový cíl.

o   Následně řídící skupina hlasovala o Pravidlech pro přijímání změn  - 6 pro/0 se zdržel/0 proti. Tím byla pravidla připomínkování a formulář připomínek řídící skupinou KPSS Jesenicko schválen.

6.      Závěry a úkoly

·         Svolat jednání řídící skupiny v lednu 2014 – do 15.1.2014 – Jiří Kovalčík

·         Zpracovat zápis a vyvěsit jej na web kpj.mujes.cz – do 10.12.2013 – Jiří Kovalčík

·         Zpracovat aktualizovanou verzi komunitního plánu pro rozeslání k připomínkování – do 20.12.2013 – Jiří Kovalčík

·         Zpracovat tabulku opatření pro podporu protidluhového poradenství - do 5.12.2013 – Lenka Tichavská

 

Zapsal: Jiří Kovalčík

 

Naposledy změněno čtvrtek, 12 únor 2015 06:59