Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ŘS KPSS 3.7.2014

Zápis ŘS KPSS 3.7.2014

Přítomni:       Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

                       Zuzana Jochmanová (starostka obce Kobylá nad Vidnavkou)

                       Jana Křivánková  (MěÚ Jeseník)

                        Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

                        Mgr. Jiří Kovalčík (MěÚ Jeseník)                      

                        Mgr. Jana Macková (SPS Jeseník)

                        Bohumila Ptáčková (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté:             Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

                        Mgr. Jan Mrosek (MěÚ Jeseník)

                        Alena Neugebauerová (obec Bělá pod Pradědem)

                        Marie Paděrová (koordinátor projektu „Meziobecní spolupráce“ za ORP Jeseník)

 

1.      Úvodní slovo

2.      Průběh aktualizace a připomínkování KPSS Jesenicko

 • V souvislosti s končící platností komunitního plánu vyvstala potřeba v roce 2013 provést aktualizaci komunitního plánu vzhledem ke končící platnosti předchozího.
 • Rada města Jeseník na svém jednání dne 14.1.2013 vzala na vědomí monitorovací zprávu k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2011 až 2013 a pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník provedením aktualizace komunitního plánu pro období let 2014-2017.
 • V roce 2013 proběhla jednání pracovních skupin a také informování obcí regionu na jednání mikroregionů o provedení aktualizace komunitního plánu s tím, že vzhledem k neschválení minulého plánu probíhala intenzivnější komunikace zejména s městem Javorník, kdy proběhly minimálně tři schůzky v průběhu aktualizace.

3.      Projednání a vypořádání připomínek

 • Vzhledem k těmto jednáním a dalším okolnostem se zpracování plánu protáhlo až do března 2014, kdy byl plán odeslán k připomínkování obcím. Výsledkem prvního připomínkování byly připomínky obce Uhelná a jednání s městem Javorník, ze kterých bylo znatelné, že mají problémy s některými částmi plánu. Následně byl starostkou města Javorník zaslán email, ve kterém se k plánu vyjadřuje v tom duchu, že byl zpracován bez dostatečného reflektování názoru města a že v této podobě i přes výhrady pouze k dílčím částem plánu nepřijmou v této podobě plán jako celek.
 • Na 27.5.2014 byl zařazen na jednání rady SMOJ jako jeden z bodů komunitní plán a z tohoto jednání jednak vyplynuly některé nepřesnosti v chápání plánu i procesu plánování včetně variant jeho schvalování a povinností obcí, které by z tohoto procesu vyplynuly. Zároveň bylo domluveno, že se dá obcím znovu možnost do konce června dokument připomínkovat a zašle se obsáhlejší vysvětlení a popis možností dalšího postupu pro obce.
 • Dne 17.6.2014 proběhlo jednání sněmu SMOJ, na kterém zazněly ze strany některých obcí mikroregionu Javornicko připomínky k plánu jako takovému a neochota se i přes výhrady k dílčím částem schválit usnesení k plánu v nabízené podobě, kdy by obsahovalo vyjádření k nesouhlasným oblastem, ale neodmítal by se plán jako celek.
 • Po jednání SMOJ byly doručeny mírně rozšířené připomínky starosty obce Uhelná a město Javorník potvrdilo setrvání na stanovisku, které se vztahuje spíše k procesu plánování a z něho vyvozuje neochotu se k plánu postavit jako k celku.
 • Výše zmiňované připomínky lze rozdělit do tří kategorií a to připomínky formální, obsahové a procesní. Obci Uhelná a městu Javorník bude zpracována písemná odpověď, které připomínky a jakým způsobem budou zapracovány do KP Jesenicka a to i přes skutečnost, že nebyla dodržena stanovená pravidla pro připomínkování KP. Dále bylo členy řídící skupiny doporučeno vyjednat osobní setkání se starostou obce Uhelná a připomínky projednat.
 • Metodik KPSS Jesenicko Bc. Lenka Tichavská doporučila zaměřit se na Javornicko a zjistit potřebnost služeb KP v této oblasti. Dosud byl KP soupisem sociálních služeb a nebyla zjišťována potřebnost. Měla by být stanovena kritéria, za kterých budou stávající nebo nově vzniklé služby zahrnuty do optimální sítě sociálních služeb okresu Jeseník. Starostka města Jeseník Ing. Marie Fomiczewová navrhla oslovit a zapojit jednotlivé mikroregiony okresu Jeseník, aby definovaly potřebnost sociálních služeb ve svých obcích mikroregionu. Tyto výstupy budou jedním z podkladů, které budou využity pro nastavení optimální sítě sociálních služeb v okrese Jeseník.

  

4.   Návrh nových členů řídící skupiny

 • Od 1.5.2014 se manažerem KPSS Jesenicko stala Bohumila Ptáčková. Členové řídící skupiny tuto skutečnost hlasováním schválili a tím zároveň schválili její členství v řídící skupině KPSS Jesenicko. (6 pro/0 proti/0 se zdrželo hlasování).
 • Vzhledem k odchodu do důchodu přestala být členkou řídící skupiny Zdenka Lebdušková.  Byla vedena diskuze ohledně nových případných členů řídící skupiny a bylo domluveno, že toto bude řešeno, až po komunálních volbách na počátku roku 2015.  Řídící skupina se domluvila, že i nadále přes změnu pracovní pozice, zůstane členem řídící skupiny Mgr. Jiří Kovalčík.

 

5. Závěry a úkoly

 • Svolat jednání řídící skupiny v  druhé polovině července 2014 – Bohumila Ptáčková
 • Zpracovat zápis – Ptáčková Bohumila
 • Zpracovat aktualizovanou verzi komunitního plánu pro předložení ke schválení RM Jeseník a ZM Jeseník – Ptáčková Bohumila, Jiří Kovalčík, Lenka Tichavská

Zapsala: Bohumila Ptáčková

Naposledy změněno čtvrtek, 12 únor 2015 07:00